• Fagområder

   

  Advokatfirmaet Consensus ANS tilbyr juridisk bistand til private og næringsdrivende innenfor de fleste rettsområder. Vi legger særlig vekt på å yte hurtig og effektiv juridisk bistand av høy faglig kvalitet.

   

  Det er ofte hensiktsmessig og ikke minst avklarende at advokaten blir kontaktet tidlig, og gjerne før en tvist har oppstått, slik at man kan ivareta klientens interesser på best mulig måte.  Hvis en sak skulle havne i retten, har våre advokater bred erfaring med å prosedere i rettsapparatet.

   

  Nedenfor fremkommer det en oversikt over de vanligste områder våre medarbeidere arbeider innenfor.

   

   - Arbeidsrett

  - Arverett

  - Avtalerett

  - Barnerett

  - Barnvernsaker

  - Eiendomsmekling

  - Entrepriserett

  - Erstatningsrett

  - Familerett

  - Fast eiendoms rettsforhold

  - Inndrivelse av pengekrav

  - Kjøpsrett

  - Konkurs

  - Kontraktsrett

  - Landbruksjuss

  - Odelsrett

  - Plan- og bygningsrett

  - Skifterett

  - Selskapsrett

  - Strafferett

  - Tvangsfullbyrdelse

 • Priser og vilkår

   

  Vårt salær beregnes som hovedregel med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets art, dets verdi, størrelse og kompleksitet kan ha betydning for fastsettelsen.

   

  Veiledende timepris varierer fra kr 1.100 til kr 1.600,- Timeprisen avtales særskilt for den enkelte sak, og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.

  Det vil påløpe 25% merverdiavgift på salæret. I forbindelse med saken, kan det i tillegg til salær, påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg. Det kan tilkomme merverdiavgift også på utlegget. Saker faktureres normalt hver måned. Hertil kommer dekning av utlegg og kostnader.

   

  Rettshjelpforsikring

  Bil,- innbo- og villaforsikringer har normalt dekning for juridisk bistand. Denne dekker bare bestemte type saker og disse vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. I disse sakene må klienten betale en egenandel. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpdekning i din sak.

   

  Fri rettshjelp

  Dersom du er enslig og  har inntekt under kr. 246.000,- brutto pr år og formue som ikke overstiger kr. 100.000,-,  eller er samboer/gift og dere samlet ikke har over kr 360.000,- brutto inntekt pr år,  vil du/dere  i mange tilfelle ha krav på fri rettshjelp.

   

  Forutsetningen er blant annet at det er behov for advokathjelp og at saken er av en bestemt type, slik som barnefordeling, samværsordninger, trygd/pensjon, personskadeerstatning, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, skifteoppgjør etter skilsmisse med mer.

   

  Ta kontakt med oss, vi avklarer om du har rett til fri rettshjelp og søker om fri rettshjelp hos fylkesmannen eller hos domstolen.

 • Medarbeidere

  •  

   Advokat Lars Østby-Deglum

   Advokat Lars Østby-Deglum

   Tlf mob/ direkte: 911 02 366

   Faks: 62 41 48 20

   E-post: ostby-deglum@consensus.no

    

   Omtale:

   Advokat Østby-Deglum arbeider innenfor flere rettsområder, og har særlig kompetanse innenfor bygg- og entrepriserett, plan- og bygningsrett, fast eiendoms rettsforhold og landbruksjuss, herunder odelsrett. Han arbeider også mye med selskapsrett, kontrakt- og kjøpsrett. Advokat Østby-Deglum har bred erfaring fra landbruksvirksomhet og praktisk bygningsmessige forhold. Han har og har hatt en lang rekke tillits- og styreverv.

   Erfaring:

   2010-

   2007-2010

   2005-2007

   2003-2005

   2005

    

   Partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

   Ansatt advokat i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

   Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Campbell & Co AS

   Trainee hos advokat Knut Walter Larsen

   Canjur. fra Universitetet i Oslo med spesialfag selskapsrett, husleie- og boligrett og odelsrett. Spesialoppgave: Odelsloven §§ 1 og 2

   Advokat Odd Henning Svalheim

   Advokat Odd Henning Svalheim

   Mobil: 913 87 415

   Faks: 62 41 48 20

   E-post: svalheim@consensus.no

    

   Omtale:

   Advokat Odd Henning Svalheim har lang erfaring som privatpraktiserende advokat og politiadvokat/påtaleleder ved Hedmark politidistrikt. Svalheim tar på seg oppdrag innenfor de fleste rettsområder, og jobber i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, rådgivning for små og mellomstore virksomheter, selskapsrett, arv-/skifte-/familiesaker, konkurser, straffesaker, arbeidsrett og fri rettshjelpsaker. Han er fast bistandsadvokat for Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

    

   Svalheim er tilknyttet advokat hos Huseiernes Landsforbund, og har tidligere vært fagansvarlig for Garanti Eiendomsmegling i Elverum og faglig leder for Notar Eiendom Hamar As.

   Svalheim har bevilling til å drive eiendomsmekling og forestår salg av fast eiendom eventuelt bistand til å skrive kontrakt og forestå oppgjør i forbindelse med dette.

   Erfaring:

   2010-

   2008-2010

   2009-2010

   2008-2009

   2001-2008

   1999-2001

   1995-1999

   1990-1995

   1991-1993

   1992-1993

    

   Advokat og partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

   Advokat med egen praksis i Advokathuset Elverum

   Fagansvarlig Garanti Eiendomsmegling Elverum

   Faglig leder Notar Eiendom Hamar AS

   Påtaleleder/-sjef/politiadvokat Hedmark politidistrikt

   Advokat i Advokatfirmaet Dahl, Hamar

   Politifullmektig/politiinspektør Østerdal politidistrikt

    Cand jur fra Universitetet i Oslo med spesialfag husleie- og boligrett, samt EU-rett.

   Foreleser til grunnfag jus/1 avdeling jus Friundervisningen i Bærum

   Foreleser Merkantilt Institutt i Oslo,

   Advokat Helge Hartz

   Advokat Helge Hartz

   Mobil: 996 185 71

   Faks: 62 41 48 20

   E-post: hartz@consensus.no

    

   Omtale:

   Advokat Helge Hartz arbeider innenfor de fleste rettsområder, og jobber i særlig grad med fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, entrepriserett, arv-/skifte-/familiesaker, konkurs/insolvens og straffesaker. Advokat Hartz har flere styreverv, og er samarbeidsadvokat med Glommen Skog SA.

   Advokat Hartz har bevilling til å drive eiendomsmekling og forestår salg av fast eiendom, eventuelt bistand til å skrive kontrakt og forestå oppgjør i forbindelse med dette.

   Erfaring:

   2010-

   2008-2010

   2006-2008

   2004-2006

   2004

   2004

    

   Advokat og partner i Advokatfirmaet Consensus ANS

   Advokat med egen praksis i advokatfirmaet Holen & Hartz

   Ansatt advokat i Advokatfirmaet Jonny Holen

   Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Jonny Holen

   Canjur. fra Universitetet i Oslo med spesialfag Bolig – og husleierett

   Master of Law (LLM) i Dispute Resolution ved Bond University med spesialfag negotiation/forhandlinger og mediation/mekling

   Advokat Alina Drazkowski

   Alina Rebecca Drazkowski

   Advokat

   Tlf: +47 97 72 07 54

   Faks: 62 41 48 20

   E-post: ad@consensus.no

    

   Omtale:

   Alina Drazkowski ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Consensus ANS desember 2011. Drazkowski arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for Offentlig rett studieåret 2010/2011, og leverte sin 60 poengs masteroppgave om uførepensjon april 2011.

    

   Etter endt studie begynte Drazkowski fra juni 2011 som rettsfullmektig i Trygderetten, og arbeidet der frem til tiltredelse som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Consensus ANS.

    

   Tidligere har Drazkowski arbeidet som fengselsbetjent ved Kongsvinger fengsel, og som koordinator for Grue Barne- og Ungdomsråd.

    

   Gjennom sitt arbeid i trygderetten har Drazkowski mest erfaring fra offentlig rett, men advokatfirmaet legger vekt på at Drazkowski skal bygge kompetanse og erfaring innenfor de fleste rettsområder firmaet jobber innenfor, samt få prosedyreerfaring. Hun er autorisert som fullmektig for alle advokatene i firmaet, og har våren 2012 fullført advokatkurset som ledd i å få autorisasjon som advokat.

   Erfaring:

   2011-

   2011

   2011

   2011

   2010 -2011

    

   Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS

   Veileder og sensor Masteroppgave UIO

   Rettsfullmektig Trygderetten

   Cand.jur fra Universitetet i Oslo

   Vitenskapelig assistent institutt for offentlig rett

   Advokatfullmektig Øyvind Borg

   Øyvind Borg

   Advokatfullmektig

   Mobil: 41 66 04 33

   E-post: borg@consensus.no

    

   Omtale:

   Advokatfullmektig Øyvind Borg har god erfaring med kontrakt- og kjøpsrett etter å ha jobbet tre år for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet. Han har også tilegnet seg kompetanse innenfor flere andre rettsområder, både innenfor offentlig og privat rett, gjennom et engasjement som dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett og jobb på et advokatkontor under studietiden.

    

   Borg arbeider med de fleste rettsområder som firmaet jobber med. Han er autorisert som fullmektig for alle advokatene i firmaet.

   Erfaring:

   2012

   2012

   2012

   2008-2011

   2008

    

    

   Advokatfullmektig advokatfirmaet Consensus ANS

   Dommerfullmektig Sør-Østerdal tingrett

   Eiendomskonsulent Statskog SF

   Førstekonsulent/rådgiver Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

   Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

    

   Kontormedarbeider Taran K. Findsen

   Taran Kristine Findsen

   Kontormedarbeider

   Tlf: 6241 5320

   Faks: 62 41 48 20

   E-post: findsen@consensus.no

    

   Omtale:

   Taran skal bistå advokatene med forfallende kontorarbeid, regnskapsføring, fakturering, oppfølgning av utestående fordringer, samt betjening av sentralbord og resepsjonen.

   Relevant erfaring:

   Hun har fire år fra juridisk fakultet, organisasjon og ledelse fra HIH og erfaring fra butikk, Inkassovirksomhet samt sentralbord og resepsjon.

 • Besøksadresser

   

  Firmaopplysninger:

  Klientkonto: 1503.15.24005

  Driftskonto: 1503.14.84917

   

  Orgnr: 995 152 193 MVA

   

   

  Kontakt:

  Telefon: +47 62 41 53 20

  Telefaks: +47 62 41 48 20

   

  epost@consensus.no

   

   

  Besøksadresse:

  Frustuvegen 1

  NO - 2408 Elverum

   

  Furnesveien 81/83

  NO - 2318 Hamar

   

  Kaffegata 92

  NO - 2270 Flisa

   

   

  Postadresser:

  Postboks 44

  NO–2401 Elverum

   

  Furnesveien 81/83

  NO - 2318 Hamar

   

  Kaffegata 92

  NO - 2270 Flisa

   

   

 • Nyttige linker

Advokatfirmaet Consensus ANS | Org nr: 995 152 193 MVA | Telefon:  +47 62 41 53 20 | epost@consensus.no

Levert av  RekylProduction.no